Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1.1 Algemene voorwaarden van toepassing zijnde op de Hybridesk online werkomgevingen.

1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Hybridesk, hierna te noemen “Opdrachtnemer”, en een Opdrachtgever waarop Opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.3 Op iedere overeenkomst tussen Opdrachtnemer en een Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.


2. Betalingsvoorwaarden

2.1. De betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.

2.2. Opdrachtnemer brengt de door Opdrachtgever verschuldigde vergoedingen in rekening via betaling via bank.


3. Prijzen en tarieven

3.1. Voor alle producten geldt een niet tevreden = niet betalen garantie binnen uiterlijk 14 dagen na afname / oplevering onder vermelding van reden.

3.3. Voor reiskosten wordt altijd € 0,36 per kilometer in rekening gebracht, gerekend vanaf het kantooradres te Enschede.


4. Auteursrecht

4.1. Modellen, methodieken en instrumenten die zijn gebruikt voor de uitvoering van de werkzaamheden en in het resultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van de Opdrachtnemer. Openbaarmaking kan alleen dan geschieden na verkregen toestemming van de Opdrachtnemer. Opdrachtgever heeft het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in de eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. Het auteursrecht op de door Opdrachtnemer uitgegeven brochures, projectmateriaal en trainings- en opleidingsmateriaal berust bij Opdrachtnemer, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven.

4.2. Het auteursrecht op alles wat voortkomt uit de werkzaamheden van Opdrachtnemer, waaronder maar niet beperkt tot voorstellen, rapporten, statistieken, onderzoeksgegevens, databestanden en andere bescheiden en gegenereerde gegevens, berust uitsluitend bij Opdrachtnemer tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

4.3 Opdrachtnemer houdt tevens het recht de door uitvoering van werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.


5. Vertrouwelijkheid

5.1. Alle persoonsgegevens die in het kader van de overeenkomst met de deelnemer/Opdrachtgever worden verkregen worden door Opdrachtnemer strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywet- en regelgeving behandeld.

5.2. Naam- en adresgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Opdrachtnemer en worden gebruikt om betrokkene op de hoogte te houden van opleidingen. Indien deelnemer aangeeft geen prijs te stellen op toezending van informatie anders dan voor de eigen opleiding, dan wordt dit direct gerespecteerd.


6. Aansprakelijkheid

6.1. Opdrachtnemer spant zich in de gegeven opdrachten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Daarmee staat Opdrachtnemer in voor een goede kwaliteit van de uitvoering van de werkzaamheden. 

6.2. Het uiteindelijke resultaat van de werkomgeving is echter evenzeer afhankelijk van factoren die buiten de invloed van Opdrachtnemer vallen, als dat het een gevolg is van de activiteiten van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer kan daarom géén garanties geven met betrekking tot de te verwachten resultaten van de door haar verrichte werkzaamheden.

6.3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het verkeerd gebruik of van een onjuiste rechtenstructuur van de intranet- of werkomgevingen binnen Microsoft 365.


7. Abonnementsvoorwaarden

7.1. Het abonnement op de Minder Druk Online cursussen is strikt persoonlijk.


Hybridesk / Minder Druk

Schipholtstraat 184

7534 DC Enschede

Nederland